Partneři školy

Certifikáty školy


Škola získala akreditaci

Přijímací řízení

Centrum odborné přípravy

Kontakt

ŠKOLA

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Koperníkova 1429
767 01 Kroměříž

Telefon:
573 338 932

E-mail:

Datová schránka:
4d6mi5r

IČ: 63459086

DOMOV MLÁDEŽE

Domov mádeže Štěchovice
Štěchovice 1315
767 01 Kroměříž

Telefon:
573 036 411 - ústředna

E-mail:
dm@vetkm.cz

Language / Sprache

Spolupracujeme


ZKOLA70. výročí UNESCOCentra vzděláváníEU - peníze středním školámNa stromě - kácení a údržbaČasopis ZPŠ
GDPR

Obecné informace o zpracování osobních údajů

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, IČO: 63459086 (dále jen TSOŠV Kroměříž): je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě. V rámci zajišťování svých činností provádí TSOŠV Kroměříž, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 • Přijímání do 1. ročníku a dalších ročníků vzdělávání
 • Zajištění středního vzdělávání
 • Zajištění dalšího vzdělávání a uznávání kvalifikací
 • Zajištění odborného výcviku a odborné praxe
 • Zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Vzdělávání programu Erasmus+
 • Poskytování poradenských služeb ve školách
 • Ubytování žáků v domově mládeže
 • Ubytování cizích osob za úplatu
 • Zajištění školního stravování
 • Výběrová řízení na zaměstnance
 • Pracovněprávní a mzdová agenda
 • Evidence uchazečů o zaměstnání
 • Evidence úrazů
 • Ochrana majetku a osob
 • Prezentace TSOŠV Kroměříž
 • Organizace zájezdů, exkurzí a sportovních kurzů
 • Výuka autoškoly
 • Vydávání školních průkazů
 • Projekty, žádosti o dotace
 • Vedení účetnictví TSOŠV Kroměříž
 • Smlouvy, objednávky služeb
 • Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí:

V rámci akcí (např. Pasování, projektové dny, Majáles, dny otevřených dveří atd.) pořádaných TSOŠV Kroměříž budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. TSOŠV Kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Informace o zpracování osobních údajů:

1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.
2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.
3. Při zpracování osobních údajů u TSOŠV Kroměříž nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
5. Máte právo:

 • požadovat umožnění přístupu k svým osobním údajům a osobním údajům žáka,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u TSOŠV Kroměříž jsou nepřesné),
 • požadovat vymazání osobních údajů žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 • podat stížnost u dozorového orgánu

6. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
7. Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
8. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

 

Informační systém školy

Dne 30.4.2019 byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Škola na facebooku

Dokumenty ke stažení

Jídelní lístek

Sdělení absolventům