Partneři školy

Certifikáty školy


Škola získala akreditaci

Přijímací řízení

Centrum odborné přípravy

Kontakt

ŠKOLA

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Koperníkova 1429/22
767 01 Kroměříž

Telefon:
573 338 932

E-mail:

Datová schránka:
4d6mi5r

IČ: 63459086

DOMOV MLÁDEŽE

Domov mádeže Štěchovice
Štěchovice 1315
767 01 Kroměříž

Telefon:
573 036 411 - ústředna

E-mail:
dm@vetkm.cz

Language / Sprache

Spolupracujeme


ZKOLA70. výročí UNESCOCentra vzděláváníEU - peníze středním školámNa stromě - kácení a údržbaČasopis ZPŠ
Hygiena a technologie potravin

Hygiena a technologie potravin za mimořádných podmínek
- přírodní, válečné a jiné katastrofy

Základní informace o projektu

Úplný název projektu

Hygiena a technologie potravin za mimořádných podmínek -přírodní, válečné a jiné katastrofy

Název projektu anglicky

Hygiene and Food Processing under Extreme Conditions - Natural, War eventually other Disasters

Název operačního programu

Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Zahájení projektu

1.leden 2007

Ukončení projektu

31.srpen 2008

Zahajovací seminář

26.-27.března 2008

 

Stručný obsah projektu:

Důsledkem přírodních a jiných katastrof jsou nejen úhyny zvířat, narušení potravního řetězce včetně znehodnocení vodních zdrojů, ale také kontaminace již hotových potravin v obchodní síti i jejich obalů. Projekt je zaměřen především na zdravotní úskalí těchto mimořádných událostí, jejich prevenci a následná nápravná opatření ke vztahu k ekologii:

 • klasifikace přírodních a člověkem způsobených katastrof.
 • klasifikace šíření nemocí přenosných ze zvířat na člověka podle způsobu.
 • eliminace potulných psů a koček.
 • dekontaminace a boj proti živočišným škůdcům.
 • dekontaminace a boj proti živočišným škůdcům.
 • odstraňování kadáverů a jiných materiálů živočišného původu - odborná způsobilost.
 • voda - zdravotní nezávadnost, asanace pitné a napájecí vody, náhradní zdroje, studny.
 • kontaminace potravních řetězců chemickými a radioaktivním látkami.
 • nežádoucí změny v potravinách (hniloba, mikrobiální změny, plesnivění, vliv vlhkosti, vzduchu, mechanické poškození, závady zaviněné živočišnými škůdci).
 • zdravotní problémy spojené s konzumací kontaminovaných potravin - alimentární nákazy a otravy, jejich prevence.
 • BOZP.
 • veterinární a související legislativa ČR a EU.

Cíle projektu a cílové skupiny:

Cílem projektu je seznámit zainteresovanou odbornou i laickou veřejnost s hlavními zásadami a postupy činností v průběhu a zejména při likvidaci živelních i jiných katastrof ve vztahu:

 • k potravnímu řetězci
 • zdraví obyvatel
 • ekologii prostředí

Jeho hlavním úkolem je přinést ucelené informace, napomáhající k nutné rychlé, účinné a kvalifikované nápravě tak, aby bylo nebezpečí onemocnění lidí i zvířat minimalizováno a ekologické škody katastrofou způsobené byly odstraněny nevratně a v souladu s platnou legislativou ČR i EU.
Zkušenosti z minulých let, kdy bylo nutné řešit následky především povodní, ale i zamoření prostředí chemickými látkami aj. dokazují, že znalosti zejména laické veřejnosti nejsou dostatečné. Dlouholetou spoluprací s odbornými lektory i znalosti aktuálních potřeb výkonné praxe je ověřeno, že monotématická krátkodobá školení bez návaznosti na ucelenou problematiku nezajistí cílovým skupinám potřebné vědomosti.

Cílové skupiny:

 • Odborníci úřadů státní správy a samosprávy
 • Další orgány státní správy
 • Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců
 • Obce, svazky obcí

Přínos pro cílovou skupinu:

Přínosem projektu je rozšíření nabídky dalšího profesního vzdělávání cílových skupin. Vlastní výuková činnost bude koncipována tak, aby nesledovala pouze pasivní přenos informací k posluchačům, ale navázala s nimi aktivní zpětnou vazbu. V každém tématickém bloku bude vyčleněn čas na jejich dotazy a případné vlastní zkušenosti s řešením mimořádných situací.

Absolvování této vzdělávací aktivity poskytne nové a doplní stávající znalosti posluchačů v dané problematice, umožní jim kvalifikovaný postoj a rozhodování v případě mimořádné události a napomůže tím ke zvýšení jejich profesní prestiže u obyvatelstva. Hlavním přínosem bude proškolení pracovníků odborných referátů (životního prostředí) samosprávy Zlínského kraje, případně odpovědných pracovníků krizových štábů.

Vzdělávací program je přínosem pro Tauferovu SOŠ veterinární Kroměříž. Umožní jí v budoucnu realizovat další profesní vzdělávání konečných cílových skupin nejen ve Zlínském kraji, ale v rámci rozšíření na celé území ČR.

Realizace kurzu:

Pilotní kurz v délce 2 pracovních dnů se konal v březnu 2008. Celková hodinová dotace byla 16 hodin, odborné teoretické přednášky byly v délce 13 hodin. Pro praktickou výuku byli účastníci rozděleni do tří skupin. Hodinová dotace praktické výuky byla v délce 1 hodiny. Pro odbornou diskusi byly vyčleněny 2 hodiny. Po absolvování získal každý účastník „Osvědčení o účasti“.

Pilotní seminář se konal ve dnech 26. a 27.3.2008.

Výuková osnova:

 1. Klasifikace přírodních a člověkem způsobených katastrof.
  Povodně, požáry,vítr, chemické havárie, radiační havárie, bakteriologické bojové prostředky.
 2. Kontaminace potravních řetězců chemickými a RA látkami.
  Kontaminace anorganickými a organickými látkami. Kontaminace RA látkami.
 3. Prevence šíření zoonóz.
  Celostátní pohotovostní plány, obsahující ochranná a zdolávací opatření pro případ výskytu stanovaných nákaz. Plánování opatření k likvidaci následků výskytu některých nebezpečných nákaz, mimořádných situací, k ochraně hospodářských a volně žijících zvířat, ekonomiky, obyvatelstva a životního prostředí.
 4. Dekontaminace a boj proti živočišným škůdcům.
  Asanace. Součásti asanace. Druhy asanace. Význam asanace. Dezinfekce. Druhy dezinfekce z epizootologického hlediska. Cíle dezinfekce. Základní etapy dezinfekce.Kontrola účinnosti dezinfekce.Fyzikální dezinfekce a sterilizace. Záření. Faktory ovlivňující účinnost dezinfekce chemickými dezinfekčními prostředky. Dezinsekce. Cíl. Zaměření dezinsekce. Složky dezinsekce. Preventivní opatření.Represivní opatření. Metody fyzikální, mechanické, biologické, chemické. Deratizace. Škodliví hlodavci. Negativní působení hlodavců (škody ekonomické, hygienická a zdravotní rizika). Složky deratizace (preventivní opatření, represivní opatření). Hygiena a BOZP při provádění deratizace.
 5. Odstraňování kadáverů a likvidace zdravotně závadných surovin a potravin živočišného původu.
  BOZP.
  Shromažďování (sběr), přeprava (svoz), neškodné odstraňování a další přeprava kadáverů a další zpracování vedlejších živočišných produktů. Výkon veterinární asanační činnosti a povinnosti z toho vyplývající.
 6. Voda – zdravotní nezávadnost.
  Funkce vody. Zásoby vody a její využití. Znečišťování vod. Ochrana vod. Rozdělení vod.Obnovení zdrojů pitné vody.
 7. Nežádoucí změny v potravinách.
  Kažení potravin ( výběr kontaminovaných surovin, nedodržení technologických hygienických zásad uchovávání, skladování a manipulace s potravinami).
 8. Zdravotní problémy spojené s konzumací kontaminovaných potravin.
  Alimentární nákazy a otravy, jejich prevence Otravy mikrobiálního původu, onemocnění nebakteriálního původu, Otravy plísněmi, cizorodé látky v potravinách, konzervační látky v potravinách, antibiotika, radioaktivní látky, alergie z potravin, helmintózy.
 9. Veterinární a související legislativa, synchronizace s předpisy EU.
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/ 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin; např. Kap. IV: Systém včasné výměny informací, řízení krizí a mimořádné situace.
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin.
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu.
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.
  • Zákon č. 166/ 1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). -Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů aj.

Každý z účastníků obdrží výukovou brožuru, účelově vytvořenou jako podklad i doplněk výuky.

 


Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informační systém školy

Škola na facebooku

Dokumenty ke stažení

Jídelní lístek

Sdělení absolventům